Números ordinales en catalán

Els numerals ordinals: los números ordinales

 
Primer, primera = 1r, 1a: primero, primera
segon, segona = 2n, 2a: segundo, segunda
tercer, tercera = 3r, 3a: tercero, tercera
quart, quarta = 4t, 4a: cuarto, cuarta
cinquè, cinquena = 5è, 5a: quinto, quinta
sisè, sisena = 6è, 6a: sexto, sexta
setè, setena = 7è, 7a: séptimo, séptima
vuitè, vuitena = 8è, 8a: octavo, octava
novè, novena = 9è, 9a: noveno, novena
desè, desena = 10è, 10a: décimo, décima
onzè, onzena = 11è, 11a: undécimo, undécima, decimoprimer/a, décimo/a primero/a

dotzè, dotzena = 12é, 12a: duodécimo, duodécima, decimosegundo/a, décimo/a segundo/a
(…)
vintè, vintena = 20è, 20a: vigésimo/a
trentè, trentea = 30è, 30a: trigésimo/a
quatantè, quarantena = 40è, 40a: cuadragésimo/a
cinquantè, cinquantena = 50è, 50a: quincuagésimo/a
seixantè, seixantena = 60è, 60a: sexagésimo/a
setantè, setantena = 70è, 70a: septuagésimo/a
vuitantè, vuitantena = 80è, 80a: octogésimo/a
norantè, norantena = 90è, 90a: nonagésimo/a
centè, centena = 100è, 100a: centésimo
milè, milena = 1000è, 1000a: milésimo/a

2 comentarios en «Números ordinales en catalán»

Deja un comentario